Υπηρεσίες

Οι τομείς δικαίου στους οποίους δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία η εταιρεία, είναι οι ακόλουθοι:


- Δίκαιο Εταιρειών και Επιχειρήσεων, Εταιρικών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών
- Εμπορικό Δίκαιο
- Δίκαιο Πετρελαιοειδών
- Εργατικό Δίκαιο
- Ασφαλιστικό Δίκαιο
- Εμπράγματο Δίκαιο
- Τραπεζικό Δίκαιο
- Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων
- Εμπορικές Μισθώσεις και Μισθώσεις Κατοικιών
- Δίκαιο Κατασκευών και Ακίνητης Περιουσίας
- Ενοχικό Δίκαιο
- Οικογενειακό Δίκαιο
- Κληρονομικό Δίκαιο
- Απαλλοτριώσεις
- Δικαστική Επίλυση πάσης φύσεως Αστικών Διαφορών
- Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
- Ποινικό Δίκαιο