Πελάτες

Μεταξύ των πελατών αυτής συμπεριλαμβάνονται νομικά πρόσωπα όπως Πιστωτικά Ιδρύματα, Πολυεθνικές Εταιρείες, Εμπορικές Επιχειρήσεις με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο χώρο δραστηριοποίησής τους,

Κατασκευαστικές Εταιρείες και Εταιρείες Εκμετάλλευσης Ακινήτων, Εταιρείες δραστηριοποιούμενες στο χώρο της εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, αλλά και ιδιώτες επιχειρηματίες.

Η εταιρεία αναλαμβάνει με την ίδια υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εχεμύθεια την εξωδικαστική ή/και δικαστική επίλυση διαφορών ιδιωτών και την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς.

Πέραν αυτών, η εταιρεία διευκολύνοντας μέσω των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών – εταίρων της, τις διαπραγματεύσεις και την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, συνδράμει κατά τρόπο αποτελεσματικό, στην επίτευξη μίας αμοιβαία ικανοποιητικής διευθέτησης της μεταξύ τους ιδιωτικής διαφοράς, μέσα από την διαδικασία της διαμεσολάβησης.