News

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων χαρακτήρα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID -19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών  λόγω της εμφάνισης του κορωνοιού  εξέδωσε με την υπ’αριθμὀ 5/2020 απόφαση της  Ολομέλειας της, κατευθυντήριες γραμμές  για την επεξεργασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID -19.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής το δικαίωµα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωµα. Πρέπει να εκτιµάται σε σχέση µε τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθµίζεται σε σχέση µε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας (αιτ. σκ. 4 ΓΚΠ∆). Με βάση το σκεπτικό της  Αρχής προκύπτει ότι η εφαρμογή του νοµικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν συνιστά εµπόδιο στη λήψη των αναγκαίων µέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Αντιθέτως, παρέχονται οι νοµικές βάσεις για την αναγκαία επεξεργασία, µε την επιφύλαξη ότι τηρούνται οι βασικές αρχές και εξασφαλίζονται οι σχετικές ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις και προϋποθέσεις σύννοµης επεξεργασίας.  Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υγείας στο πλαίσιο λήψης µέτρων κατά του κορωνοϊού διενεργείται από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές ως απαραίτητη για λόγους δηµοσίου συμφέροντος στον τοµέα της δημόσιας υγείας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας κατ’ άρ. 9 παρ. 2 εδ. θ’ ΓΚΠ∆ . Ως εκ τούτου οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές αποτελούν τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απλά και υγείας (ειδικής κατηγορίας) για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τοµέα, ιδίως τις εργασιακές σχέσεις, από τις κείµενες διατάξεις (ιδίως από εκείνες των άρθρων 42, 45 και 49 ν. 3850/2010)  προκύπτει ότι, αφενός, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων λαµβάνοντας τα αναγκαία συναφή προστατευτικά µέτρα προς αποφυγή επέλευσης σοβαρού, άµεσου και αναπόφευκτου κινδύνου αυτών, εγγυώμενος το ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας µε τη συνδροµή των εργαζομένων, αφετέρου, οι εργαζόμενοι οµοίως υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των ιδίων αλλά και άλλων ατόµων που επηρεάζονται από πράξεις ή παραλείψεις τους, περιλαμβανομένης της υποχρέωσής τους να αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη ή/και στον εκτελούντα καθήκοντα ιατρού εργασίας όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία. Στο µέτρο κατά το οποίο εφαρμόζεται η νουθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι εργοδότες νομιμοποιούνται να επεξεργάζονται δεδομένα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των ιδίων τηρουμένων των αρχών του άρθρου 5 ΓΚΠ∆, σύµφωνα µε τις νοµικές βάσεις των  διατάξεων  των άρθρων 6 παρ. 1, ιδίως, εδ. γ’, δ’ και ε’, 9 παρ. 2, ιδίως, εδ. β’, ε’ και θ’ ΓΚΠ∆ ( δηλαδή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση µε έννοµη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τοµέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδοµένων,η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελµατικής ιατρικής εκτίµησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τοµέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων) .

Η Αρχή επισημαίνει ότι  η συλλογή και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρουσιάζουν επαχθή χαρακτήρα και συνιστούν περιορισµό ατοµικών δικαιωμάτων, όπως π.χ. η θερμομέτρηση στην είσοδο του χώρου εργασίας,  πρέπει να λαµβάνει χώρα, τηρουμένων των νοµίµων προϋποθέσεων, αφού θα έχει προηγουμένως αποκλειστεί κάθε διαθέσιµο πρόσφορο µέτρο, το οποίο θα επιλέξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται η νοµοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Αντίθετα, µια συστηµατική, διαρκής και γενικευμένη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που οδηγεί στην κατάρτιση και συνεχή ανανέωση προφίλ υγείας εργαζομένων, δύσκολα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας.

Τέλος η Αρχή επιφυλάχθηκε να εκδώσει ειδικότερες οδηγίες.